Trích dẫn APA

(2015). Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 55. Hà Nội: Chính trị quốc gia - sự thật.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đảng Toàn Tập - Tập 55. Hà Nội: Chính trị quốc gia - sự thật, 2015.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đảng Toàn Tập - Tập 55. Hà Nội: Chính trị quốc gia - sự thật, 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.