Trích dẫn APA

Vi, Q. T. T., Nguyễn Thị Phương Châm, & Vũ Quang Dũng. (2006). Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Sok rlung klang ndăng klau Tiăng - Lấy ché con ó của Tiăng. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Vi, Quang Thọ TS., Nguyễn Thị Phương Châm, and Vũ Quang Dũng. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Mơ Nông: Sok Rlung Klang Ndăng Klau Tiăng - Lấy Ché Con ó Của Tiăng. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006.

Trích dẫn MLA

Vi, Quang Thọ TS., Nguyễn Thị Phương Châm, and Vũ Quang Dũng. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Mơ Nông: Sok Rlung Klang Ndăng Klau Tiăng - Lấy Ché Con ó Của Tiăng. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.