Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Tập 1

Lưu vào:
Đồng tác giả: Đinh, Quang Ty (Đồng chủ biên), Lê, Minh Nghĩa (Đồng chủ biên), Nguyễn, Viết Thông (Đồng chủ biên), Nguyễn, Xuân Thắng (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.531 Đ312h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn