Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Xơ Đăng: Măng Lăng Săl Duông Tung de kơpô - Măng Lăng vu cho Duông ăn cắp trâu, Duông Nâng chô gung - Duông Nâng đốt rừng/

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Quang Trọng (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: A Ar Nghệ nhân hát (Kể), Nguyễn Luân (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn