Weak Constitutionalism: Democratic legitimacy and the question of constituent power/

Lưu vào:
Tác giả chính: Colón-Ríos, Joel I.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Canada: Routledge, 2012
New York, United States: 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342 W200k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn