Gửi nội dung này: Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 21: 1960