Quản lý môi trường-con đường kinh tế dẫn đến nền kinh tế sinh thái\

Sách cung cấp các kiến thức chỉ đạo định hướng theo môi trường cho các ngành kinh tế và các doanh nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Manfred Schreiner
Đồng tác giả: Nguyễn, Hồng Khánh, Phạm, Ngọc Hân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học kỹ thuật, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương