Trích dẫn APA

Đặng, T. H. Tìm hiểu một số vấn đề của pháp luật về bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra.

Chicago Style Citation

Đặng, Thanh Hà. Tìm Hiểu Một Số Vấn đề Của Pháp Luật Về Bồi Thường Thiệt Hại ô Nhiễm Môi Trường Biển Do Dầu Từ Tàu Gây Ra.

Trích dẫn MLA

Đặng, Thanh Hà. Tìm Hiểu Một Số Vấn đề Của Pháp Luật Về Bồi Thường Thiệt Hại ô Nhiễm Môi Trường Biển Do Dầu Từ Tàu Gây Ra.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.