Văn kiện đảng toàn tập. Tập 5: 1935

Tập hợp các văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1935 về các cuộc đấu tranh chống sự khủng bố khốc liệt của chính quyền thực dân, khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng. Phụ lục gồm dự thảo Cương lĩnh của ĐCS Đông Dương, tài liệu của đại hội quốc tế cộng sản về vấn đề kết nạp ĐCS Đôn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn