Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết\

Tác giả khẳng định tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh là lý tưởng cách mạng, ngọn cờ đấu tranh của Đảng CSVN. Từ phân tích, đánh giá lại giá trị đích thực có tính đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lê nin, làm cho tính cách mạng và khoa học của nó ngày càng phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, đức Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4 B108v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn