Vấn đề chọn mô hình để quản lý vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Xuân Đình
Đồng tác giả: Trần, Minh Trọng
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!