Trích dẫn APA

Phạm, Q. P. Nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường nước mặt nhằm phát triển bền vững.

Chicago Style Citation

Phạm, Quang Phương. Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt Nhằm Phát Triển Bền Vững.

Trích dẫn MLA

Phạm, Quang Phương. Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt Nhằm Phát Triển Bền Vững.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.