Kinh nghiệm thu hút FDI của Thái Lan: Những gợi ý cho Việt Nam /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Thu Hoài
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
FDI
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!