Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: Văn kiện này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng họp từ ngày 28-06-1996 đến 01-07-1996, tại Hà nội, thông qua

Tập văn kiện Đại hội VIII của Đảng bao gồm tất cả các bài phát biểu và báo cáo của BCHTWĐCSVN trước Đại hội. Các báo cáo tập trung đánh giá quá trình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và 10 năm đổi mới, rút ra những bài học lớn làm cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho chặng đường sắ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
cnh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-17-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-17-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 01-12-2011 00:00  Gọi tài liệu này về