Administrative law and process: University textbook series\

Sách giáo khoa dành cho sinh viên về luật hành chính, nêu rõ bản chất chính trị, pháp lý của quy trình hành chính, giải thích sự kiểm soát có tính lập pháp, hành pháp đặc biệt là tư pháp. Ngoài ra, có nói đến vấn đề trách nhiệm chính trị và thông tin đại chúng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Richard J. Pierce
Đồng tác giả: Harry W.Jones, Sidney A. Shapiro
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: The Foundation Press, 1985
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 A102m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn