Trích dẫn APA

Đoàn, T. C. (2002). Học Phật chánh pháp\. kđ.: Tôn giáo.

Chicago Style Citation

Đoàn, Trung Còn. Học Phật Chánh Pháp\. kđ.: Tôn giáo, 2002.

Trích dẫn MLA

Đoàn, Trung Còn. Học Phật Chánh Pháp\. kđ.: Tôn giáo, 2002.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.