Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thúê tiêu thụ đặc biệt: Luật này đã được KH thứ 3, QHKXI thông qua ngày 17-6-2003 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2004

Sách giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thúê tiêu thụ đặc biệt gồm các Điều 1; Điều 6; Điều 7; Điều 11; Điều 14; Điều 15 và Điều 16; được QH khóa 11, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0553 L504s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn