Money and capital markets: The financial system in an increasingly Global economy\

Tài liệu giới thiệu hệ thống tài chính, các thành phần của hệ thống, trình bày các dạng công cụ của tài chính và cơ quan tài chính, phân tích sự tác động của chính sách nhà nước lên hoạt động thị trường tài chính và các khuynh hướng phát triển của nó...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Peter S. Rose
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Homewood: Irwin, 1989
Phiên bản:xb.lần thứ ba
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.09 M430e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn