Vai trò kiểm toán nhà nước trong công cuộc cải cách nền hành chính Nhà nước

Sách giới thiệu tổ chức hoạt động của kiểm toán Nhà nước; vai trò của kiểm toán trong cải cách kinh tế; thực trạng về hoạt động kiểm toán trong 10 năm qua và những giải pháp nâng cao vai trò của kiểm toán nhà nước trong công cuộc CCHC...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn