Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách nghiên cưú một số vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề tôn giáo ở Việt Nam; phân tích đặc điểm và vai trò của tôn giáo Việt Nam trong đời sống hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập với xu thế toàn cầu hóa; từ đó đề cập đến một số vấn đề chính sách tôn giá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Nghiêm Vạn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Phiên bản:Tái bản
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.9597 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn