Một số vấn đề triết học Mác-Lê Nin - Lý luận và thực tiễn\

Sách gồm những bài nghiên cưú về các trường phái triết học trước khi triết học Mác ra đời; khái quát quá trình hình thành, phát triển của triết học Mác - Lênin từ giai đoạn Mác - Angghen đến giai đoạn Lênin, cùng một số vấn đề lý luận và thực tiễn xuất phát từ việc áp dụng triết học Mác xít trong đi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Doãn Tá
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.411 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn