Một số vấn đề của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Lưu hành nội bộ

Sách giới thiệu các bài viết, nghiên cưú về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trên các khía cạnh triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và xây dựng Đảng

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn