Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam\

Sách đề cập toàn diện những lý luận cơ bản, luận điểm sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược, sách lược cách mạng, tổ chức các lực lượng cách mạng, nghiên cưú về tư tưởng quân sự, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Phiên bản:Xuất bản lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn