Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu những thành tự của đất nước ta trong quá trình 17 năm đổi mới và phát triển kinh tế xã hội; đường lối, chủ trương của Đảng qua các kỳ Đại hội với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Văn ân
Tác giả tập thể: Viện Nghiên cưú quản lý kinh tế Trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn