Trích dẫn APA

(2015). Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Hà Nội: Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ.

Chicago Style Citation

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia Giai đoạn 2011 - 2015. Hà Nội: Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ, 2015.

Trích dẫn MLA

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia Giai đoạn 2011 - 2015. Hà Nội: Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ, 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.