Trích dẫn APA

Nguyễn, N. A., & Nguyễn, T. T. H. Triển khai thực hiện có hiệu quả công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Ngọc Anh, and Thị Thu Hương Nguyễn. Triển Khai Thực Hiện Có Hiệu Quả Công ước ASEAN Về Phòng, Chống Mua Bán Người, đặc Biệt Là Phụ Nữ Và Trẻ Em Và Kế Hoạch Hành động ASEAN Về Phòng, Chống Mua Bán Người, đặc Biệt Là Phụ Nữ Và Trẻ Em.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Ngọc Anh, and Thị Thu Hương Nguyễn. Triển Khai Thực Hiện Có Hiệu Quả Công ước ASEAN Về Phòng, Chống Mua Bán Người, đặc Biệt Là Phụ Nữ Và Trẻ Em Và Kế Hoạch Hành động ASEAN Về Phòng, Chống Mua Bán Người, đặc Biệt Là Phụ Nữ Và Trẻ Em.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.