Về thẩm quyền thụ lý của tòa án đối với án hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Song Lê
Đồng tác giả: Võ, Thị Thanh Hà
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!