Lịch sử chủ nghĩa Mác: Sách tham khảo\

Bộ sách trình bày lịch sử hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác trong khoảng thời gian 150 năm, từ giữa thé kỷ XIX đến nay; đồng thời đi sâu vào các khía cạnh về lý luận, tư tưởng, với ý nghĩa là một bách khoa thư về chủ nghĩa Mác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Cự Lộc
Tác giả tập thể: Trường Đại học nhân dân Trung Quốc. Viện nghiên cưú lịch sử phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin
Đồng tác giả: Trần, Khang, Trang, Phúc Linh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn