Về các điều khoản liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong phần chung Bộ luật hình sự năm 2015 /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cảm
Đồng tác giả: Mai, Thị Thu Hằng
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!