Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp tới hiệu quả quản lý thuế ở TP. Hồ Chí Minh /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Toàn
Đồng tác giả: Châu, Văn Tuấn
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương