Nhân lực ngành du lịch Việt Nam trước bối cảnh hội nhập TPP và AEC /

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Mai
Đồng tác giả: Đỗ, Thị Bích Ngọc
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
TPP
AEC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!