Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền\

Sách giới thiệu những nguyên lý cơ bản của C.Mác, F. Ăngghen qua đó tìm hiểu học thuyết Đảng kiểu mới, Đảng lãnh đạo XHCN trong thời kỳ thực hiện chính sách kinh tế mới(NED) của Lênin; những tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, nghiên cứu phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Huỳnh
Đồng tác giả: Ngô, Kim Ngân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn