Một số điểm mới về chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 /

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Thị Kim Thanh
Đồng tác giả: Trịnh, Duy Thuyên
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!