Kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam - Phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên ngoài /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phí, Minh Hải
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!