Bộ tài liệu lưu trữ, kỷ yếu luật thủ đô Quyển 4: Hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua (Quốc hội khóa XII)

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Tư pháp , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 349.597 B450T
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn