Trích dẫn APA

Vũ Duy Miền, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Đức Nhuệ, & Trương Thị Yến. (2017). Lịch sử Việt Nam (Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa.). Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Vũ Duy Miền, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Đức Nhuệ, and Trương Thị Yến. Lịch Sử Việt Nam. Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2017.

Trích dẫn MLA

Vũ Duy Miền, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Đức Nhuệ, and Trương Thị Yến. Lịch Sử Việt Nam. Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.