Trích dẫn APA

Nguyễn, M. Đ. (2016). Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay: (Sách tham khảo). Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Minh Đoan. Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Của Các Cơ Quan Nhà Nước ở Việt Nam Hiện Nay: (Sách Tham Khảo). Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Minh Đoan. Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Của Các Cơ Quan Nhà Nước ở Việt Nam Hiện Nay: (Sách Tham Khảo). Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.