Gửi nội dung này: Tập tục đời người: Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam thế kỷ 19 - 20 /