Trích dẫn APA

(2001). Một số thông tin tham khảo về tổ chức, phương thức hoạt động các cơ quan điều tra, truy tố xét xử một số nước: Thông tin chuyên đề. Hà Nội: Văn phòng Quốc hội.

Chicago Style Citation

Một Số Thông Tin Tham Khảo Về Tổ Chức, Phương Thức Hoạt động Các Cơ Quan điều Tra, Truy Tố Xét Xử Một Số Nước: Thông Tin Chuyên đề. Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 2001.

Trích dẫn MLA

Một Số Thông Tin Tham Khảo Về Tổ Chức, Phương Thức Hoạt động Các Cơ Quan điều Tra, Truy Tố Xét Xử Một Số Nước: Thông Tin Chuyên đề. Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 2001.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.