Hiệp định thương mại tự do các cam kết, nghĩa vụ về môi trường và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam : (Sách chuyên khảo) /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Lợi (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2019
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 344.0465 H307đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn