Trích dẫn APA

Mai, Y. N. (2020). Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Mai, Yến Nga. Tài Liệu Hướng Dẫn đại Hội đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Trích dẫn MLA

Mai, Yến Nga. Tài Liệu Hướng Dẫn đại Hội đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của Đảng. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.