Bác Hồ với Đại hội Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Tài (Sưu tầm, tuyển chọn)
Đồng tác giả: Võ, Văn Bé (Sưu tầm, tuyển chọn), Đinh, Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020
Phiên bản:Tái bản lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương