Trích dẫn APA

(2020). Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật đầu Tư Theo Phương Thức đối Tác Công Tư. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Trích dẫn MLA

Luật đầu Tư Theo Phương Thức đối Tác Công Tư. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.