Trích dẫn APA

(2020). Luật doanh nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật Doanh Nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Trích dẫn MLA

Luật Doanh Nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.