Trích dẫn APA

(2020). Luật phòng cháy và chữa cháy - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy - Luật Sửa đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Và Công Cụ Hỗ Trợ. Hà Nội: Lao động, 2020.

Trích dẫn MLA

Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy - Luật Sửa đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Và Công Cụ Hỗ Trợ. Hà Nội: Lao động, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.