Trích dẫn APA

(2021). Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Những điểm Mới Trong Các Văn Kiện Đại Hội XIII Của Đảng. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021.

Trích dẫn MLA

Những điểm Mới Trong Các Văn Kiện Đại Hội XIII Của Đảng. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.