Toàn cầu hóa kinh tế cơ hội và thách thức với các nước đang phát triển\

Sách phân tích quá trình phát triển, những đặc trưng cơ bản của toàn cầu hoá kinh tế, những cơ hội và thách thức đặt ra với các nước đang phát triển có sự liên hệ tới Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Đường, Vinh Sường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phân tích quá trình phát triển, những đặc trưng cơ bản của toàn cầu hoá kinh tế, những cơ hội và thách thức đặt ra với các nước đang phát triển có sự liên hệ tới Việt Nam
Mô tả vật lý:181tr.