Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, cán bộ công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Sách trình bày một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về đạo đức cộng sản của giai cấp công nhân, một số quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức mới, đạo đức cách mạng của cán bộ, cán bộ công đoàn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và quan điểm cơ bản của đảng CSVN về...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Thắng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 172.07 N122c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn