The international directory of government 1995

Sách tra cưú về các bộ, các cục, các cơ quan của các nước trên thế giới: bao gồm thông tin chi tiết về các nguyên thủ quốc gia, hệ thống lập pháp; các tổ chức chính phủ kèm theo địa chỉ, số điện thoại, telex và fax

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Europa publications, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn