Văn kiện đảng toàn tập: tập 37\

Sách tập hợp 87 văn kiện của Đảng trong năm 1976, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội sau chiến tranh nhằm xây dựng và phát triển đất nước: tổng tuyển cử bầu quốc hội thống nhất cả nước, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn